Provjera parametara inventure


Preporuka da prije početka inventure provjerite parametre u svojoj bazi!
 
Izbornik Sistem->Parametri Programa->Promjena ParametaraUnos fakturnih cijena u inventuru (u Početno stanje)
Odnosi se na Početno stanje (Izbornik Skladište->Inventura->Unos Poč.stanja), ako radite sa fakturnim nabavnim cijenama
(zadržavate rabat vidljivim u primki/kalkulaciji) onda možete ovu opciju uključiti kako bi u unosu u Početno stanje imali vidljiv i rabat.

Inventura po MPC
Ovaj parametar možete uključiti ako ste npr. u veleprodajnoj poslovnici pa nemate MPC u unosu inv.razlika, u protivnom
parametar je nebitan, ostavite ga isključenim.

Inventura po grupama
Ovaj parametar SMIJE BITI UKLJUČEN SAMO AKO radite inventuru po grupama artikala!! Svi artikli u šifrarniku artikala MORAJU biti dodijeljeni nekoj grupi artikala!

UZ NAPOMENU
Ako vam je ovaj parametar ovdje uključen NE SMIJETE onda uključivati ovaj dolje na ispisu razlika jer će se međusobno poništiti i dati KRIVU informaciju! Dakle ili jedan ili drugi parametar NIKAKO oba ili nijedan (ako radite inventuru po grupama artikala).

Ispis inv.razlika po unesenim cijenama
Isti ovaj parametar imate i kod ispisa razlika, samo što ako ga ovdje uključite u parametrima onda ga nemorate svaki put kod ispisa razlika uključivati jer će onda stalno biti uključen!

Ispis inv.razlika po grupama
Ako uključite ovaj parametar onda ćete na ispisu razlika dobiti uvid u listu grupa koje se nalaze na dotičnim inv.razlikama.

MPC cijene iz šifrarnika
ovaj parametar osigurava da će vam za izračun razlika u inv.razlikama program uzeti MPC cijenu iz šifrarnika!


Upozorenje!

Ako u vremenu od unosa stavaka u inv.razlike i samog trenutka kada idete zapisati te razlike na mat.karticu dođe do promjene MPC cijene u šifrarniku na
artiklu koji se nalazi u inv.razlikama i ima neku razliku, doći će do promjene financijske vrijednosti te razlike zbog same promjene cijene u šifrarniku!


Uračunaj neuparene cijene
Ako kod ispisa razlika odlučite u prikazu cijena koristiti nabavnu cijenu (FIFO) a nemate ispravnu FIFO zalihu, tj. imate neuparenih cijena, onda AKO vam je uključen ovaj parametar program će pokušati "kompenzirati" za te neuparene cijene i na taj način smanjiti razliku! Ovo naravno nije nikakva garancija da će program uspjeti popraviti sve neuparene cijene!

Dozvoli unos maloprodajnih cijena na inventuri
Ovaj parametar će neovisno o vrsti poslovne jedinice (npr. u veleprodajnoj poslovnici) gdje se unose inv.razlike omogućiti unos MPC cijena u iste. Samo unos!

Zapisnik o promjeni šifre - Nabavna cijena
Ovaj parametar će neovisno o vrsti poslovne jedinice (npr. u maloprodajnoj poslovnici) gdje se unosi zapisnik o promjeni šifre omogučiti unos NBC cijena u iste.

Izrada Inventurne Liste za popis robe sa polica


Da biste napravili Inventuru robe na policama, potrebno je popisati svu zatečenu robu sa polica.
Kako bi Vam olakšali posao u programu postoji ispis inventurne liste sa popisom svih artikala, ili samo onih trenutno na stanju (po programu).


 
Naravno, stanje po programu ne mora i nije uvijek isto onome na policama, zato se i radi Inventura.
 
Da bi napravili Inventurnu listu, otvorite izbornik...
 
Skladište->Saldo Materijalnih kartica


Slika 2.

Na ovoj formi (Slika 2.), prvo odaberite period za koji radite izvještaj.
 
Preporuka je da ovaj Ispis krenete raditi kada stvarno idete raditi popis robe po policama!
 
Pod Poslovna jedinica svakako odaberite točno onu Poslovnicu za koju krećete raditi popis robe. Ako odjednom radite inventuru po više poslovnica, onda napravite zasebne inventurne liste za svaku poslovnicu!
 
Grupe artikala od-do koristite SAMO ako planirate raditi popis robe sa polica po grupama artikala. U ovom slučaju pazite da SVI artikli u šifrarniku MORAJU biti dodijeljeni nekoj grupi artikala. Ako radite inventuru za sve artikle odjednom, ostavite ova polja prazna!
 
Pod Filter Artikala odaberite za koje artikle želite napraviti popis! Za Sve Artikle koji postoje u vašem šifrarniku artikala bez obzira na trenutno stanje u programu. Za One koji su imali promet u nekom periodu ili Samo za artikle koje trenutno imate na zalihi!
 
Preporuka je da odaberete Samo artikle na stanju! U tom slučaju nećete imati toliko puno artikala na listi, a ukoliko na polici pronađete neki artikal kojega nemate na listi (nemate ga u programu na stanju) lako ga možete rukom dopisati na listu.


Pod Dodaci odaberite Napravi inventurnu listu.

Kliknite na gumb Izvještaj

Ovaj izvještaj možete exportirati u Excel (F10) ili odštampati na papiru (F12)
Prije štampanja, ako vam netrebaju neke kolone na ispisu, jednostavno ih isključite iz prikaza te onda stavite listu na štampanje.
Zatečenu količinu sa polica unosite po artiklu u ovu odštampanu listu!
 

Kada unesete svu zatečenu količinu sa polica u listu, istu treba prekucati u program u dokument Inventurne razlike!

Unos zatečenog stanja u Inventurne razlike


Drugi korak procesa inventure poslovnice je da nakon što smo popisali svu zatečenu robu sa polica u pronađenim količina, to sve zabilježimo u program kako bismo mogli pronaći razlike između pravog stanja na policama i stanja u programu!

 
Izbornik Skladište->Inventura->Inventurne razlike


Otvorite unos novog dokumenta

Vrlo bitna stvar je da na datum koji unosite u inventuru kao datum dokumenta, nemate niti jedan drugi dokument osim inventurnih razlika, jer program računa knjigovodstveno stanje po materijalnim karticama do datuma inventure, ne uključujući i sami datum kad se radi inventura.

Ovo znači da ako imate primku, ili račun, ili.. na isti datum kada imate i inv.razlike, količina robe po toj primci, računu...
NEĆE ući u izračun inventure!


Provjera da li postoje dokumenti na određeni dan:
Inventurne razlike su dokument koji se može mijenjati, dodavati, brisati stavke na njemu SVE DOK ne zapišete razlike na materijalnu karticu!! Kasnije ćemo objasniti kako se to radi!! Dakle dok fizički ne upišete razlike na mat. karticu možete mijenjati inventurne razlike, jer sami klik na gumb Proknjiži u ovom dokumentu ne radi ništa osim zapisuje izmjene u dokument!!
Dozvoljeno i poželjno je imati više dokumenata inventurnih razlika ukoliko npr. imate jako puno artikala tako da nemate npr. 50 000 artikala u jednom dokumentu, ali bitno je da sve inv.razlike moraju biti na isti datum (sve koji se tiču iste inventure naravno!). Također ovo možete iskoristiti da npr. istovremeno unosite inventuru u istoj poslovnici na više računala odjednom, svatko u svoj broj dokumenta!Prije unosa stavaka inventure, provjerite podešenje knjiženja INR dokumenta


Izbornik Podešavanje -> Knjiženje dokumenata


Kartica Nabavna vrijednost


Ukoliko već nije podesite oznaku na Unos nabavne cijene, kako bi vam program povlačio Fakturnu nabavnu cijenu (zadržavate rabat u šifrarniku artikala) ili podesite nbc iz materijalne kartice, ili iz šifrarnika artikala (vuče uvijek brutto nbc - bez mogućnosti editiranja podataka kod unosa, i nemate uopće vidljivu kolonu nbc kod unosa).
 
Ovisno o ovdje podešenom knjiženju program će vam kod unosa artikala povlačiti različite nbc cijene, ili čak dopustiti ručni unos nbc cijene ili čak i sakriti kolonu nbc.

Unesite sve stavke sa vaše inventurne liste u novo otvoreni dokument inventurnih razlika


Kod unosa stavaka program automatski povlači zadnju nbc (iz šifrarnika artikala) ili fakturnu nbc (ako ste uključili tako u knjiženju - unos nabavne cijene) i CijenaM također iz šifrarnika. Po ovim cijenama ćete moći izračunati inventurne razlike, tj. vrijednost razlika između zalihe u programu i zalihe koju ste popisali sa polica!

Stavke u inv.razlike naravno nemorate unositi ručno, možete ih importirati iz Excela, prebaciti košaricom, prebaciti iz nekog drugog dokumenta preko polja Unos iz, povući iz neke grupe artikala, po proizvođaču...
 
Bitno je samo obratiti pažnju u ovom slučaju na cijene koje ste ubacili u inv.razlike, ako ste ih unosili npr. Excelom, i posebno na odabir cijena kasnije za izračun financijske vrijednosti samih razlika.


Nakon unosa možete provjeriti viškove i manjkove, pojedinačno po svakoj unesenoj listi.

Razlike možete provjeriti i ispisati za sve artikle sa viškom i manjkom ( F4 ) ili samo za one artikle gdje zapravo ima razlike ( F3 ).U prvom polju Prikaz cijena, odabirete iz padajuće liste vrstu cijena koju želite da program koristi kako bi vam prikazao financijsku vrijednost razlike između zatečenog stanja (na policama, isto ono stanje koje ste unosili u inv.razlike) i stanja u programu!

Ako želite da program uzima cijene iz dokumenta za obračun vrijednosti viškova i manjkova onda odaberite "Cijene iz dokumenta" ili "Razlike računati po unesenim cijenama"!


Izračun/Ispis inventurnih razlika

Prikaz (odabir) cijena slika 1. služi samo za izračun vrijednosti razlika viškova/manjkova! Program će za niveliranje razlika na materijalnoj kartici koristiti zadnju nabavnu cijenu iz šifrarnika ili FIFO nbc ako se radi o manjku.

  • Nabavne cijene (FIFO) će razlike računati po FIFO cijeni za svaki komad robe! Ako niste sigurni da vam je FIFO metoda točna onda nemojte koristiti ovu metodu jer će vrijednosti izračuna viškova/manjkova biti neispravne. Također ako odlučite prenijeti po ovim cijenama razlike na mat.karticu program će za niveliranje razlika na mat.karticama koristiti zadnju FIFO nbc cijenu.
  • Zadnje nabavne cijene će razlike računati uzevši za svaki artikal njegovu zadnju nbc, tj. onu koja se nalazi u šifrarniku artikala
  • Maloprodajne cijene će razliku računati uzevši trenutnu MPC cijenu iz šifrarnika artikala!! Obratite pozornost da AKO odaberete ovu vrstu cijena, dolje niže u formi će se aktivirati opcija koja će vam umjesto cijene iz šifrarnika zapravo uzeti MPC cijenu iz materijalne kartice artikala! Ako to ne želite obavezno isključite ovu kvačicu!
  • Cijene iz dokumenta će razliku računati po nbc cijenama koje ste ubacili u dokument inv.razlike
  • Maloprodajna cijena (dokument) će razlike računati po MPC cijenama koje ste unosili u dokument inv.razlike


 
slika 1.


Kada ste se odlučili po kojoj cijeni želite vidjeti stanje vaših razlika, ukratko ćemo još objasniti ostale
opcije koje možete uključiti ili isključiti!Spoji sve dokumente unutar datuma

Ova opcija vam omogućava da pogledate odjednom razlike sa svih inv.razlika (onih koje imaju isti datum) bez da te inv.razlike prethodno spajate u jedan dokument. Dakle ako imate više od 1 (jedne) inv.razlike onda obavezno uključite ovu opciju!

Razlike računati po unesenim cijenama

Ova opcija ako se uključi će razlike računati po cijenama koje ste unijeli u dokument inv.razlike bez obzira koja je cijena gore odabrana

Razlike računati samo za grupe na dokumentu

Ovom opcijom računate razlike SAMO za artikle koji spadaju u neku grupu i nalaze se na inv.razlikama! Da bi rad sa grupama radio kako treba SVI ARTIKLI U ŠIFRARNIKU MORAJU biti u nekoj grupi!! U protivnom svaki artikal kojega imate na zalihi, a i u inv.razlikama a nije u grupi artikala  automatski će se tretirati kao da ga uopće nemate na zalihi, ako uključite ovu opciju!

Maloprodajna cijena iz materijalne kartice artikla

Ova opcija se aktivira samo ako u Prikazu cijena odaberete Maloprodajne cijene, a osigurava da se uzimaju cijene iz mat.kartice umjesto iz šifrarnika artikala

Konsolidacija inventurnih razlika na datum

Konsolidacija inv.razlika na neki drugi dan od inv.razlika. Npr. unijeli ste inv.razlike na 25.12. a želite da se one primjene na mat.karticu na dan 31.12.

Kada ste odlučili koje cijene ćete uzeti za izračun razlika, te uključili opcije koje su vam potrebne ispod, kliknite na prihvati kako bi dobili izvještaj!
 


Ovdje možete vidjeti inventurne razlike!!
Ovaj izvještaj/pregled razlika možete odštampati ili exportirati u Excel, te dodatno provjeriti artikle koji su ovdje navedeni kao razlika. Naknadno možete i dodatno popraviti inv.razlike, dodati novih artikala, promjeniti količine na nekima jer je prvi put krivo brojano, bitno je samo da uzmete u obzir da ste zalihu brojali na DATUM inv.razlika, a stanje na polici se stalno mijenja!!
Primjena (prijenos) Inventure na Materijalnu KarticuDakle, kada ste sve popravili, i stanje uneseno u inv.razlike je apsolutno to stanje koje je na policama, i prihvaćate da navedne razlike stvarno jesu razlike. Vrijeme je da te ustanovljene razlike i upišemo u materijalne kartice i na taj način si zapravo "popravimo" stanje u programu.


Info
Nakon upisivanja Inventurnih razlika na materijalnu karticu, program će zaključati vaš dokument INR po kojem ste upisali razlike na karticu kako ga ne bi mogli obrisati ili edititrati naknadno! jer svako naknadno editiranje bilo bi beznačajno obzirom da je dokument već upisan u mat.karticu!

Brisanje upisane Inventure sa mat.kartice

U slučaju da ste greškom ili zabunom upisali stanje razlika inventure u mat.kartice, postoji opcija vraćanja nazad ali NIKAKO NE SMIJETE OBRISATI dokumente inv.razlike po kojima ste te razlike upisali na mat.kartice!
 
Ukoliko ih niste obrisali, jednostavno označite inv.razlike po kojima ste greškom upisali stanje inventure u mat.karticu i zatim Klik na Izbornik Dokumenti -> Obriši proknjižene inventurne razlike sa kartica