Za popunjavanje obrasca potrebno je preuzeti novi GFI obrazac sa web stranica FINE

https://www.fina.hr/godisnji-financijski-izvjestaji/obrasci

datoteka je u .xls formatu (Microsoft Excel)


Popunjavanje se može napraviti na dva načina. Prvi je putem definiranja AOP oznaka kroz sintetički kontni plan.

Drugi je direktnim definiranjem formula za popunjavanje čelija obrasca.

Popunjavanje AOP oznakama u sintetičkom kontnom planu

U kontnom planu sintetika potrebno je popuniti stupac AOP.

AOP oznaka u kontnom planu mora odgovarati AOP oznaci navedenoj u GFI obrascu.

Punjenje obrasca se nalazi u Financijska izvješća → Godišnji financijski izvještaj (GFI-POD)

Nakon što ste odabrali koji dio obrasca želite popuniti podacima program će Vas tražiti da odaberete datoteku na Vašem računalu koju ste prethodno skinuli sa navedene stranice FINA-e.

U ovisnosti koji dio obrasca ste odabrali u izvještaju program će otvoriti odgovarajući prijenos podataka (Bilanca, RDG…) za odabrani period ili mjesec.

Naredbe koje možete koristiti su kao što je navedeno:

Osvježi bazu →

AOP → učitava vrijednosti sa konta sintetike

AOP formule → osvježava korisnički definirane formule i briše prethodno učitane podatke preko AOP naredbe

Korisnički definirane AOP formule omogućuju unos više konta i njihovih vrijednosti od unesenog AOP polja u sintetici.

Podešavanje se vrši desnim klikom na ćeliji za koju želite definirati vlastite AOP vrijednosti.

F12—unos nove formule

F11—osvježavanje odabranog podatka

F10—osvježavanje svih formula upisanih u bazu (potrebno prije napraviti „osvježi bazu“

Popunjavanje čelija obrasca putem korisnički definiranih formula

Podesi formulu otvara formu unosa sa trenutno zadanom AOP vrijednošću u kontnom planu te dozvoljava promjenu formule.

Vrijednosti koje možete koristiti su navedene na formi (npr. D- duguje, R- saldo itd…)

Način unosa je vrijednost sintetički konto ( na slici R751, saldo konta 751), unos vrijednosti podrazumijeva matematičke operacije ( +, -).

Osvježi bazu- osvježavanje nakon promjene datuma, učitava upisane AOP formule iz baze


Zeleno ili formula korisničkom podešavanju ili AOP u sintetici

AOP formule upisuje u formulu ili AOP iz sintetike ili custom


  • No labels