Rezervacije se koriste kroz Gath kako bi se određena roba rezervirala za kupca. Rezervirana roba može biti samo evidentirana (i za to na posebnim mjestima prikazana) ili 'uklonjena' (obvezujuća) kako drugim kupcima tu (rezerviranu) robu ne bi mogli izdati.

Rezervacije se podešavaju za svaki dokument posebno, što znači da neki dokumenti rezerviraju robu, a drugi tu robu skidaju sa rezervacije.

Podešavanje rezervacije


Dokument > Podešavanje > Knjiženje
Rezervacija Način knjiženja: Kroz ovaj parametar se označava da li će se upis kroz dokument upisivati u rezervaciju ili se neće evidentirati rezervacija kroz dokument (Bez unosa). Ako dokument stavlja artikle na rezervaciju odabire se podatak 'Ulaz', a ako dokument skida artikle sa rezervacije odabire se podatak 'Izlaz'

Automatsko trajanje rezervacije: Parametar se upisuje ukoliko je odabran način knjiženja 'Ulaz' i opisuje koliko dana traje rezervacija pri čemu vrijednost 0 ima funkciju neograničene rezervacije (što se ne preporuča) dok bilo koji broj označava broj dana koliko će rezervacija trajati. Ako je odabran način knjiženja 'Izlaz' onda ovaj parametar nema utjecaja.

Obvezujuća rezervacija: Parametar koji označava da li će rezervirana roba biti dostupna drugim partnerima ili će biti 'uklonjena' sa lagera za vrijeme trajanja rezervacije (označen parametar Obvezujuća rezervacija). Ako je odabran način knjiženja 'Izlaz' onda ovaj parametar nema utjecaja. Roba rezervirana partneru putem obvezujuće rezervacije NEĆE moći biti izdana drugim partnerima dok traje rezervacija.


Upisivanje rezervacije

Dokumenti kojim je uključen upis rezervacije tipa 'Ulaz' se automatski upisuju bez dodatnih radnji. Jedini podatak koji se može promijeniti ,a ovisi o rezervacijama, je valjanost rezervacije.

Dokumenti kojim je uključen upis rezervacije tipa 'Izlaz' dobivaju novu kolonu naziva 'Rezervacija' gdje se pojavljuje informacija o dokumentu i partneru po kojoj osnovi je za odabrani artikal izvršen upis rezervacije (tko i kada je robu rezervirao). Kad rezerviranu robu skidamo sa rezervacije onda u to polje 'Rezervacija' upisujemo podatak  dokumentu koji je rezervirao robu. Na taj način 'skidamo' rezervaciju sa artikla.


Ukoliko na izlazu robe postoji za jedan artikal 2 ili više upisanih rezerviranih podataka, iz padajuće komponente odabirete po kojem dokumentu 'skidamo' rezervaciju. Ne možete upisati veću količinu od rezervirane količine po dokumentu.

U padajućem izborniku su vidljivi dokumenti, datumi, rezervirane količine, realizirane količine sa rezervacija do trenutka upisa i količina ostala pod rezervacijom.


Izvještaj rezervacije

Pri samoj izradi dokumenta moguće je prikazati izvješće otvorenih rezervacija za partnera.

 a samo izvješće sadrži artikle, dokumente, količine, valjanosti rezervacije za partnera.  


Cijeli izvještaj svih otvorenih rezervacija nalazi se u dijelu programa Izvješća> Pregled naručeno/isporučeno > Pregled rezervacija, a sam izvještaj izgleda kao na slici gore.


Na materijalnoj kartici također postoji gumb Rezervacija preko kojeg možete napraviti izvještaj rezervacija za artikal.  • No labels