Dokument u Gath-u se može podesiti kao dokument koji stornira određene ostale tipove dokumenta. U storno dokumentu podaci se unose putem naredbe 'Unos Iz' i nije moguće mijenjanje bilo kojeg podatka osim količine i omogućeno je brisanje cijelog retka.

S obzirom na vrstu obračuna potrebno je možda i otvoriti dva različita storno dokumenta (jedan za maloprodajne dokumente i jedan za veleprodajne dokumente).

Korisnički definiran dokument i/ili postojeći dokument je potrebno posebno podesiti kako bi imao funkcionalnost 'Storno' dokumenta.


Odabir vrsti dokumenata koji se storniraju odaberite kroz parametar se slike:


Moguće je odabrati više dokumenata.Ovisno o tipovima dokumenata koji se mogu stornirati odaberite jednu od ponuđenih vrijednosti sa slike:


Dokument koji se želi stornirati unosi se naredbom 'Unos iz' ili upisom broja dokumenta ili na pomoćni gumb:


Nakon ažuriranja dokumenta prilikom odabira radnje upisa na gumb 'Prihvati' izvršava se dodatna kontrola da li je sve ispravno upisano. Kontrola se izvršava nad podatkom količine jer nije moguće stornirati više nego je u originalnom dokumentu. Kontrola se izvršava i nad već upisanim storniranim dokumentima tj. ukoliko eki dokument stornirate sa više 'storno' dokumenata, Gath provjerava ukupnu količinu koja ne smije biti veća od količine iz originalnog dokumenta.

Moguće je kroz jedan storno dokument odraditi više originalnih dokumenata.  • No labels