Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Upis i povezivanje dokumenata sa artiklom

Uz artikle je dodana mogućnost držanja dodatnih datoteka sa mogućnošću pregleda tih datoteka i štampanja ako su u PDF formatu.

...

Nakon knjiženja dokumenta kliknete na "PDF dokumenti" i otvoriti će vam se prozor sa svim mogućim dokumentima povezanim sa artiklima na dokumentu. Ako u popisu nema artikla znači da nema nikakvog dodjeljenog dokumenta.

  1. Odabir vrste dokumenta (brži izbor)
  2. Označeni dokumenti koji se ispisuju
  3. Broj kopija za svaki dokument koji se ispisuje
  4. Tipovi dokumenata koji se preko izvora 1 aktiviraju.

Nakon što ste odabrali sve dokumente u količinama koje želite ispisivati, kliknite na "prihvati"