Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kako bi se na ispisu dokumenta uz artikl prikazao dobavljač kod kojeg je taj artikl naručen, treba u psotavkama postavkama štampanja dokuemta dokumeta uključiti parametar "Ispis dobavljača prijedloga narudžbe"

...