Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Plaće dorade


Redoslijed obračuna naknada

Kako bi se pravilno izračunao zaštičeni neto iznos bolovanja do 42 dana potrebno je u parameterima programa uključiti parametar „Redoslijed obračuna naknada po datumu“.

Tada će se obračun naknada u plaći (Bruto->Neto) obračunavati redoslijedom po datumu.

Image Added


Također bitno je paziti da se datumi (Datum od i datum do) naknada ne preklapaju. Ukoliko se nakade prekapaju program će prije knjiženja plaće javiti upozorenje.

Image AddedZa naknade koje se smiju preklapati(npr. Noćni rad i redovan rad) potrebno je na jednoj od naknada staviti kvačicu na „Period naknade se smije preklapati“.

Za naknade koje se obračunavaju za cijeli mjesec(npr. Stimulacije) potrebno je staviti kvačicu na „Obračun naknade za cijeli mjesec“. Ovim parametrom će se neto iznos takvim naknadama obračunavati i zadnje po redu(Bruto→Neto).

Image Added


...

Ograničavanje obustava bez zaštičenog računa

Dodan je parametar „Ograniči obustave makar se ne koristi zaštićeni račun“ kojim se ograničavaju obustave plaće makar na radniku nije uključen zaštićeni račun.

Image Added

Kada se uključi taj parametar, na djelatnicima će se pojaviti kvačica kojom će se moći po djelatniku ograničiti iznos obustave(po omjerima kao da koristi zaštičeni račun), makar djelatnik ne koristi zaštičeni račun.

Image Added


...

Automatski obračun satnice bolovanja

U bolovanju na teret fonda, dodana je mogučnost automatskog izračuna satnice bolovanja.

Najprije je potrebno u parametrima za izračun plaće upisati maksimalni iznos bolovanja HZZO.

Image Added

Zatim na naknadi je potrebno staviti kvačicu na „Iznos ograničen maksimalnim iznosom bolovanja“ i upisati „Broj prethodnih isplata za izračun prosječne osnovice“

Image Added


Na unosu isplane liste bolovanja nakon što se unese radnik, naknada i sati, u koloni „Iznos isplate“ pojavljuje se gumbić sa 3 točkice (...)

Image Added

Klikom na tu tipku program automatski izračunava naknadu bolovanja, prema prosjeku isplaćenih plaća u razdoblju od 6 mjeseci prije mjeseca u kojem je radnik započeo bolovanje(tj. po parametru „Broj prethodnih isplata za izračun prosječne osnovice“ ).

Preduvijet automatskog izračuna je da su se naknade unosile po datumu, kao što je prethodno opisano. U protivnom program možda neće moći dobro automatski odrediti datum nastanak bolovanja.

Ukoliko se u programu ne koristi obračun prema datumu tj. nije uključen parametar "Redoslijed obračuna naknada po datumu" ili se do sada naknade nisu unosile prema datumu, omogučen je ručni unos datuma nastanka bolovanja, kako bi program znao obračunati visinu naknade.

Image Added


...

Bruto prosjek zadnjih x isplata

Dodana je mogučnost izračuna prosječne bruto onovice(satnice) i za ostale naknade.

Potrebno je prvo u naknadi podesiti parametra „Broj prethodnih isplata za izračun prosječne osnovice“.

U isplatnoj listi, kada se postavi na kolonu sati i klikne F2, u prozoru „Unos radnih sati“ biti će popunjena kolona „Prosjek x isplata“ gdje je program izračunao prosječnu pruto plaću zadnjih x isplata, gdje je x broj isplata iz parametra „Broj prethodnih isplata za izračun prosječne osnovice“.

Kod učitavanj radnika iz evidencije rada, program će za tako podešene naknade također uzimati prosječnu bruto onosvicu, umjesto bruto plaće iz šifrarnika djelatnika.


Image Added


...

Dorade na virmanima

Ako se po radniku isplaćuje samo jedna naknada tj. npr. samo dar za djecu ili samo nagrade, program će po šifri naknade u virman povuči opis naknade i poziv na broj koji je upisan u naknadi(ako je upisan).

Poziv na broj se upisuje u parametar „Poziv na broj samostalne isplate“( Poziv na broj šifre osobnih primanja različite od 100 i 110 samo kad se primanje isplaćuju samostalno)

Image Added


...

Limit dodatka na plaću

Dodana je mogučnost definiranja godišnjeg limita dodataka na plaću.

Kako bi program ograničio dodatak, potrebno je na dodatku definirati godišnji iznos limita dodatak. Ako je godišnji limit definiran, program će automatski prestati sa isplatom dodatka kada se dosegne limit.

Image Added


Također, kako bi se ispravno mogao izračunati godišnji limit dodatka, potrebno je na isplatnoj listi (ukoliko postoji djelatnik sa limitiranim dodatkom) upisati predviđeni datum isplate plaće.

NAPOMENA: Ovaj datum ne mora u konačnici biti isti kao i stvarni datum uplate/isplate doprinosa koji se unosi nakon što se proknjiži plaća, već se datum predviđene isplate koristi kako bi se znao izračunati godišnji limit dodatka tj. kako bi se riješio problem određivanja godine za koju se računa limit.

Image Added


...

Limit/Ukupni iznos obustave

Kako bi se ograničio ukupni iznos obustave, potrebno je na obustavi djelatnika uključiti vođenje salda obustave, definirati tip salda i ukupni iznos tj. limit obustave(Ukupni iznos obustave mora biti pozitivan broj).

Kada je to sve definirano program će, kada se dosegne ukupni iznos tj. limit obustave, prestati primjenjivati tu obustavu kod obračuna plaće.

Image Added


Prioriteti dodataka/obustava

Dodana je mogučnost definiranja prioriteta dodatka/obustava, te će se oni obračunavati tim redoslijedom(od manjeg broja prema većem).

Ovo je korisno ukoliko djelatnik koristi zaštićeni račun, pa se kod obračuna obustava prvo namiruje obustava sa većim prioriterom.

Image Added