Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents
typeflat

Podaci o poduzeću

prvi korak u podešavanju je unos podataka o poduzeću. Kako bi u kodu bili prisutni svi podaci potrebno ih je popuniti (ako već nisu) pod "Osnovni podaci o firmi".


Sistem > Parametri programa > Osnovni podaci o firmi


Info

U slučaju da niste nešto ispunili, a kad se u definiciji štampanja uključi "slikaj i plati" pojavit će se upozorenja o podacima koji fale kako bi se kod pravilno ispisivao.

Izgled generiranog QR koda (test primjer):

Image Added
Potrebni podaci u parametrima programa

drugi korak je da se u parametrima programa unese IBAN poduzeća.


Sistem > Parametri programa > Promjena parametaraInfo

kako biste lakše pronašli parametar na slici, u traženje stavite pojam "Žiro"

Podešenja na definiciji štampanja dokumenta


Odaberite vrstu dokumenta na kojem želite ispis QR koda.  Zatim uđite u definicije štampanja te vrste dokumenta.Označite definiciju na kojoj želite podesiti ispis QR koda "Slikaj i plati".

Na vrsti dokumenta gdje želimo podesiti da se ispisuje QR "Slikaj i plati" potrebno je na definiciji štampanja uključiti opciju na slici.Kako izgleda ispis QR koda "Slikaj i plati"

ako je sve podešeno kako je objašnjeno u prethodnim koracima, na ispisu će se pojaviti QR kod "Slikaj i plati"  kako je prikazano na sklici niže:

Zašto se kod ne ispisuje? 

u slučaju da se QR kod "Slikaj i plati" ne ispisuje, obratite pažnju na upozorenja i po potrebi ispravite podešenja. U prikazanom slučaju nisu upisani podaci o poduzeću ("Osnovni podaci o firmi").