Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rezervacije se podešavaju za svaki dokument posebno, što znači da neki dokumenti rezerviraju robu, a drugi tu robu skidaju sa rezervacije.

Višepartnerske rezervacije također rezerviraju robu u nekom periodu, ali istovremeno za više partnera kroz isti dokument koji ima svrhu rezerviranja. 

Sigurna zaliha je informacija i ujedno rezervacija količine artikla ispod koje nije dozvoljeno izuzimanje osim za partnere koji su navedeni u pripremi podataka.

Podešavanje rezervacije


Dokument > Podešavanje > Knjiženje

...

Obvezujuća rezervacija: Parametar koji označava da li će rezervirana roba biti dostupna drugim partnerima ili će biti 'uklonjena' sa lagera za vrijeme trajanja rezervacije (označen parametar Obvezujuća rezervacija). Ako je odabran način knjiženja 'Izlaz' onda ovaj parametar nema utjecaja. Roba rezervirana partneru putem obvezujuće rezervacije NEĆE moći biti izdana drugim partnerima dok traje rezervacija.


Upisivanje rezervacije

Dokumenti kojim je uključen upis rezervacije tipa 'Ulaz' se automatski upisuju bez dodatnih radnji. Jedini podatak koji se može promijeniti ,a ovisi o rezervacijama, je valjanost rezervacije.

...

U padajućem izborniku su vidljivi dokumenti, datumi, rezervirane količine, realizirane količine sa rezervacija do trenutka upisa i količina ostala pod rezervacijom.


Izvještaj rezervacije

Pri samoj izradi dokumenta moguće je prikazati izvješće otvorenih rezervacija za partnera.

...

Na materijalnoj kartici također postoji gumb Rezervacija preko kojeg možete napraviti izvještaj rezervacija za artikal.


Višepartnerske rezervacije

Priprema podataka se nalazi u dijelu programa Matični podaci → Dodatni šifrarnici → Dodaci uz poslovne partnere. Prije upotrebe potrebno je definirati podatke koji će se koristiti, a to su partneri za koje će se istovremeno rezervirati roba i period do kada vrijedi rezervirana roba. 

Image Added 

Nakon pripreme podataka potrebno je u dokumentu koji će rezervirati robu i nad dokumentima koji kontroliraju rezervacije podesiti parametar načina knjiženja (BackOrder dio).

Image Added


Na dokumentu gdje je podešen parametar kao 'Ulaz' pojaviti će se u zaglavlju prostor za odabir gdje se određuje za koju pripremljenu rezervaciju će se podatak upisati. Potrebno je naglasiti da u nekom periodu nije moguće koristiti istog partnera u više grupa.

Također, ne smiju se koristiti rezervacije i višepartnerske rezervacije u istom dokumentu sa podešavanjem da oba tipa rezervacije koriste način knjiženja 'Ulaz'.


Image Added

Program na osnovu pripreme i upisanih podataka kontrolira stanje artikala, rezervaciju i raspoloživost. Izvještaji za višepartnerske rezervacije su sadržani kroz izvještaje i o običnim rezervacijama, a i unos pri izlazu je identičan.


Sigurna zaliha

Priprema podataka se nalazi u dijelu programa Matični podaci → Dodatni šifrarnici → Dodaci uz poslovne partnere. Prije upotrebe potrebno je definirati podatke koji će se koristiti. Upis pripreme je gotovo identičan kao i upis višepartnerske rezervacije osim što se pri upisu određuju odmah i artikli i stanje zalihe ispod koje neće biti omogućeno izdavanje osim za partnere koji su definirani tom pripremom. 

 Image Added Crveno označenim gumbima je omogućeno dodavanje, mijenjanje ili brisanje, dok je zeleno označenim gumbom omoguće import podataka o artiklima i njihovim sigurnim zalihama.