Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Određenom dokumentu je moguće zabraniti ispis ukoliko u stavkama dokumenta postoji stavka koja ima negativnu razliku u cijeni (prodaja sa cijenom ispod nabavne cijene).

Kroz podešavanje knjiženja dokumenta potrebno je u dijelu 'Ispis dokumenta' uključiti parametar 'Ne dozvoli ispis sa negativnom razlikom u cijeni'. Boja takvog dokumenta biti će žuta, ali istu je moguće promijeniti kroz izbornik 'Matični podaci' → 'Opis dokumenata' → 'Definicija obojenih oznaka' odabirom podatka oznake 'NEG' koja se automatski pojavljuje sa prvim uključenjem parametra.