Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Podešavanja se izvršavaju na slijedeći način.


Ulazni dokument:

Image Modified

Označavanjem parametra 'Posebni način obračuna PDV-a na maržu' automatski se u postavkama dokumenta obilježe parametri da je dokument maloprodajni jer se 'mora' krajnjem kupcu 'sakriti' porez.

Image RemovedImage Added


Izlazni dokument:Image Removed

Također, označavanjem tog parametra označuje se parametar da se radi o maloprodajnom dokumentu.

Image Added

Kako bi u zaglavlju dokumenta pri prikazu dokumenata bio vidljiv iznos poreza potrebno je upisati neki tekst u slijedećem parametru:

Image RemovedImage Added

Za stavke dokumenta također označavamo parametar 'Tip posebnog poreza pri unosu' u koji se prikazuje iznos poreza.

Image RemovedImage Added


Rezultat dokumenata se automatski unosi u knjigama Glavna knjiga -> Porezni (PDV) obrasci -> PDV-MU ili PDV-MI na označeni gumb nakon upisa osnovnih podataka potrebnih za izradu obrasca:

Image RemovedImage Added