Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
 • Potreban vam je API Key i Secret od Trella. To se nalazi na stranici: https://trello.com/app-key
 • Morate upisati podatak "Allowed origins"  i to http://127.0.0.1:8888 i pritisnuti "Submit" (1)
 • Kopirati Key (2) i Secret (3) u Gath na promjeni lozinke ili u šifrarnik korisnika (isto je mjesto)
 • Upisati korisničko ime sa Trella
 • Kada ponovo pokrenete Gath i imate uključen dashboard, dobiti ćete stranicu od trella na kojoj ćete dozvoliti pristup
 • Ukoliko se Gath nije spajao na mrežu, možda će vam Windows tražiti da mu dopustite spajanje.
 • Da bi podaci kolali, morate biti "member" na boardu na Trellu
 • Potrebno je podesiti gdje će podaci sjedati u Trello
 • Trebati na Trellu otvoriti i "Privatni board" i isto odabrati u Gathu


Stranica na kojoj se nalazi podatak o username za Trello

...