Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Za izvještaj ekološke naknade potrebno je pripremiti program u smislu upisa šifrarnika tipova ekološke naknade, šifrarnika tipova ambalaže i upisa odgovarajućih podataka u šifrarnik artikala.

Nakon pripreme podataka omogućen je prikaz izvješća ekološke naknade te ispis i export podataka. 

Izvješće izračunava podatke na osnovu ulaznih deviznih dokumenata Vrsta nabavne cijene = Devizna nabavna cijena (D) i svih izlaznih dokumenata.


Šifrarnik tipa ekološke naknade sadrži podatke o tipovima ekološke naknade koja će se prikazati (npr Ekološka naknada za otpadnu ambalažu). 

Podaci se upisuju kroz dio izbornika: 

Image AddedImage Added


Šifrarnik ambalaže koristi se za upis vrsta ambalaže koje se koriste za određeni artikal i upisuju se kroz izbornik:

Image AddedImage Added

Podaci Tip i Iznos u tom šifrarniku definiraju način izračuna ekološke naknade pri čemu se tip odabire izmađu 4 mogućnosti: Količina, Težina, Bruto težina i masa.


Nakon pripreme osnovih šifrarnika, svakom artiklu je potrebno dodijeliti pripadajuće osnovne podatke iz tih šifrarnika sa pripadajućum težinom ambalaže.

Image Added


Izvješće ekološke naknade se nalazi u izborniku Izvješća → Pregled naručeno/isporučeno →Ekološka naknada

Odabirom granica izvještaja program će isti i kreirati. Standardnim metodama isti možete ispisati, izvoziti, .....

Image Added