Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

F10—osvježavanje svih formula upisanih u bazu (potrebno prije napraviti „osvježi bazu“

Popunjavanje čelija obrasca putem korisnički definiranih formula

Podesi formulu otvara formu unosa sa trenutno zadanom AOP vrijednošću u kontnom planu te dozvoljava promjenu formule.

...