Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Ukupna ocjena formira se prema tome da li su svi nivo zadovoljeni sa prolaznom ocjenom, odnosno ako jedan od uvjeta nije zadovoljen ukupno nije prolazna ocjena.
Aktivaciju unos bi trebalo napraviti na ulaznim dokumentima koje zaprimate od dobavljača (Primka-Kalkulacija, , Predprimka, Devizna primka ...)

Image Modified

Nakon aktivacije, na dokumentu u zaglavlju će se pojaviti DIFOTQ ocjena dokumenta. Prikazuje se ukupna ocje

...

na dokumenta. Ukoliko  dokument nema sve ocjene, polje će biti prazno.

Image Modified

Nakon proknjiženog dokumenta na "Dodatni podaci (zaglavlje)" imate tipku DIFOTQ sa kojom aktivirate unos ocjena za pojedini dokument

Image Modified

Uz unos ocjene, možete staviti i komentar dužine do 100 znakova.
U meniju skladište, narudžbe dobavljaču, postoji izvještaj gdje možete vidjeti analizu unesenih ocjena isporuka, grupiranu po dokumentu, partneru ili prijevozniku

Image Modified


Image Modified


Image Modified