Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Korisnički definiran dokument i/ili postojeći dokument je potrebno posebno podesiti kako bi imao funkcionalnost 'Storno' dokumenta.

Image RemovedImage Added


Odabir vrsti dokumenata koji se storniraju odaberite kroz parametar se slike:


Moguće je odabrati više dokumenata.

...