Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Pri pripremi podataka otvara se zaslon sa slike koji ima različite opcije koje se mogu podesiti.


Opis opcija:

Aktivan: Oznaka da li će se kod automatizirane procedure uključiti odabrani pripremljeni podatak.

...

Ime datoteke: Ime datoteke koja će se pripremiti (poželjno ne koristiti hrvatske posebn posebne znakove). Drugi dio imena datoteke označava u kojem formatu će podaci biti pripremljeni.

...

Ostali podaci ovise o Načinu slanja i definiraju mjesto gdje će se podaci poslati.


Automatizirana procedura

Podatke je moguće slati na gumb 'Pošalji', ali na taj način šaljete samo označeni pripremljeni podatak. Preporučamo korištenje automatizirane procedure 'Sistem'->'Slanje podataka'->'Automatizirana procedura'-> dio 'Slanje stanja partneru' pri čemu je potrebno istu podesiti na učestalost ponavljanja od 15 minuta.