Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents
typeflat

Raspored (layout) elemenata na ispisanim dokumentima - okomito


opcije zaglavlja kod definicija ispisa:

  • samo slika (s logom i podacima poduzeća unutar slike) - skriveni podaci o poduzeću (desna strana - osnovni podaci o firmi)
  • ispis različitih slika zaglavlja po dokumentima ili jednom dokumentu (opcije logotipa u zaglavlju - samo slika)
  • logo i memorandum (memorandum, osnovni podaci o firmi vidljivi) 
  • bez logotipa i memoranduma - definicija ispisa bez loga i memoranduma (koristi se uglavnom za interne dokumente)
Dimenzije logotipova za podešavanje ispisa

dimenzije slike u zaglavlju (cijela širina - opcija "samo slika"):

Format datoteke (ekstenzija) .bmp ili .jpg.
pixelmm
visina213px27mm
širina1496px197mmSamo slika u zaglavlju (primjer slike zaglavlja):

dimenzije slike u zaglavlju (pola širine - opcija "slika + memorandum")

Format datoteke (ekstenzija) .bmp ili .jpg.pixelmm
visina213px27mm
širina748px95mm


Logotip s memorandumom (primjer slike zaglavlja):
Tip

Datoteku slike je potrebno staviti u mapu gdje se nalazi aplikacija Gath. 

Podešavanje ispisa logotipa bez ispisa memoranduma (samo slika)

U parametrima je potrebno promijeniti "logotip s nazivom samo slika".


Primjer postavljanja parametara za prikazani logotip.

Podešavanje za ispis logotipa poduzeća + ispis memoranduma

U parametrima je potrebno upisati naziv datoteke, dimenzije u milimetrima i opcionalno ako treba staviti kvačicu da logotip zadrži orginalne proporcije.


Primjer postavljanja parametara za prikazani logotip.

Podešavanje ispisa dokumenta bez memoranduma

na definiciji ispisa je potrebno staviti kvačicu "bez ispisa memoranduma".

Opcija se koristi za interne dokumente ili u slučaju kad postoje štampani memorandume poduzeća te želimo ispisati samo sadržaj dokumenta unutar takvog dokumenta.

Info
Kad je označeno bez ispisa memoranduma ne ispisuje se niti podnožje (footer).


Definicija logotipova po pojedinim dokumentima


prije svega je potrebno izraditi slike zaglavlja, te ih ubaciti u tablicu kao što je prikazano (slika 1), kako bi ih kasnije povezali na definiciji ispisa dokumenta (slika 2).

Matični podaci > Opis dokumenata > Slike za logotip dokumenata


slika 1:


slika 2:

Info
moguće je podesiti definiciju ispisa po jedinici, znači posebna slika zaglavlja za dokument u određenoj poslovnoj jedinici (skladištu)

Tip
iconfalse
  • različita slika zaglavlja - više dokumenata (potrebno je  postaviti jednu definiciju ispisa po dokumentu)
  • različite slike zaglavlja - jedan dokument (potrebno je postaviti više definicija ispisa po dokumentu)opcija kada želite imati ispis različitih logotipova (zaglavlja) na pojedinim dokumentima. Potrebno je postaviti slike u šifrarnik logotipova. Na primjeru su prikazana različita zaglavlja definirana po različitim dokumentima. Moguće je podesiti i različita zaglavlja za jedan dokument, kroz definicije štampanja, u tom slučaju je potrebno postaviti više definicija ispisa na jednom dokumentu, (za svako zaglavlje - posebna definicija ispisa).


različite slike (logotipovi) zaglavlja po dokumentima (jedna definicija ispisa po dokumentima)različite slike (logotipovi) zaglavlja za jedan dokument (više definicija ispisa na jednom dokumentu)


Podešavanje ispisa slike podnožja