Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents
typeflat


Rad sa serijskim brojevima

Za praćenje ulaza i izlaza po serijskim brojevima prvo je potrebno uključiti parametar

Izbornik Sistem -> Parametri programa -> Promjena parametara


Note
Kliknite na Prihvati, kako bi spremili promjene u parametrima!


Šifrarnik artikala (promjena artikla)

U šifrarniku artikala na artiklima na kojima želite pratiti serijske brojeve, potrebno uključiti opciju Praćenje po serijskom broju kao i opcija praćenja (ostavit ćemo „postavka iz dokumenta“ postoje i opcije upisa serijskog broja kod izlaza, no o tome malo kasnije).
Ulaz artikla (npr. primka)

Kada se radi ulaz tog artikla kroz primku, program će vas nakon unosa količine pitati za serijske brojeve:

Serijske brojeve možete ovisno o količini unijeti ručno svaki pojedinačno ili iskoristiti generator serijskih brojeva za kreiranje određene količine serijskih brojeva.

Ako želite unijeti ručno serijske brojeve samo kliknite dolje u polje i unesite brojeve ručno ili skeniranjem barcoda sa proizvoda.


Info
Enterom prelazite u novi red!


Želite li iskoristiti generator serijskih brojeva, u gornjem dijelu forme unesite fiksni dio serijsih brojeva ako se radi o seriji artikala koji imaju isti početni dio serijskih brojeva. U polje od-do upišite od kojeg do kojeg broja ide numeracija i na kraju kliknite na tipku Izvrši upis prema zadanom kriteriju, i dolje ćete dobiti serijske brojeve.


Primjer generiranih serijskih brojeva:Note
Kada ste završili sa serijskim brojevima kliknite na Prihvati i završite knjiženje Primke.
Izlaz artikla sa serijskim brojem

Na izlaznom dokumentu (samo onome koji skida sa materijalne kartice) kada budete fakturirali artikal za koji imate serijske brojeve, program će vas pitati koje serijske brojeve želite iskoristiti.

Na toj formi razmaknicom (spacebar) na tipkovnici označite jedan ili tipkom F5 označite sve serijske brojeve i kliknite Prihvati.


Tip
  • Razmaknica (space) - označi
  • F5 - označi sve
  • F6 - poništi unos
Ispis sa serijskim brojem

Izgled ispisa serijskog broja koji je povezan sa artiklom


Kartica seriskog broja

Skladište > Materijalne karrtice

Ovdje možete pronaći informacije o ulazu i izlazu serijskih brojeva preko kartice serijskog broja.