Postaviti PARAMETRE

Ovisno o tome kakav kontni plan koristite, tako i postavite parametre. Tip Izvoda isto tako ovisi od banke do banke. Uglavnom se radi o txt file-u.

Otvaranje Temeljnice i za učitavanje koristite već pripremljene file-ove koje ste predhodno ''skinuli'' sa vaše banke.

Program automatski učita sa izvoda Nazive partnera, iznose, opise, brojeve dokumenta, a obzirom da je ovo pomoćna radnja, ostali podatci koji nedostaju morate sami dodati, kao npr. šifra partnera i po potrebi promjeniti konto, prekontrolirati broj dokumenta kojim se povezuje uplata, itd.

Na isti način učitavate i podatke sa AIS sustava ePlati. Ako ste korisnik tog sustava, možete podatke za temeljnicu ili unos izvoda učitati direktno sa servisa. Dovoljno da odaberete račun za koji želite knjižiti izvod (1).

Potrebno je na (2) odabrati da li želite knjižiti izvod na osnovu prometa ili izvoda. Razlika je objašnjena u Pregled stanja i prometa računa.

Na (3) je potrebno odabrati datum za koji želite podatke učitati, te imate + sa kojim možete otvoriti detalje transakcija koje će se knjižiti u izvod

Na kraju pritisnite "Prihvati" (4) da prenesete podatke u unos temeljnice/izvoda. Automatski će Vam se prenijeti generirana vizualizacija izvoda u PDF formatu

Kada ste izvod učitali u temeljnicu, dodijeljena su konta prema postavkama i provjereni podaci. Ukoliko ima nekih grešaka biti će prikazane u prozoru "upozorenja i grešaka".

Pritiskom na tipku povećala (1), možete vidjeti generiranu vizualizaciju izvoda/prometa u PDF formatu, te ga po potrebi i štampati.

Dorade verzije 9313 omogućavaju jednostavniju kontrolu automatskog povezivanja stavaka u saldakontiju

1 - Uključuje automatsko povezivanje. Automatsko povezivanje pretražuje "Definiciju automatskih izvoda", povezujući IBAN na izvodu sa podatkom unesenim u GATH. U definiciji automatskih izvoda moguće je unijeti osim IBAN-a i podatak koji se mora nalaziti u pozivu na broj pa sa time pojačati razlučivost izvoda

2 - Omogućuje da vas program odmah kada naiđe u podacima na izvodu IBAN koji nemate upisan u "definiciju automatskih izvoda", da Vam ponudi formu na kojoj odabirete konto i šifru partnera, te se taj podatak odmah upisuje u "definiciju automatskih izvoda" za buduća pojavljivanja istog IBAN-a

3 - Omogućava automatsko povezivanje otvorenih stavaka u saldakontiju sa podacima na izvodu. Za to povezivanje morate imati definirane podatke o kontu i šifri poslovnog partnera u "definicija automatskih izvoda". Ako program prepozna konto i partnera, tada imate četiri mogućnosti za povezivanje i koje idu uvijek prikazanim redoslijedom. Program ide redom pokušati povezati stavku sa saldakontijem i ukoliko na odabranom načinu nađe poveznicu, tada automatski preskoči ostale načine povezivanja.

  1. Prvo se povezuje identičan unos podatka u pozivu na broj sa brojem dokumenta u  saldakontiju
  2. Pokuša rastaviti brojeve na dijelove. Primjer 134/22 će rastaviti na 134 i 22, te tako rastavljene brojeve pokušati usporediti sa dijelovima brojeva u otvorenim stavkama. Ukoliko nađe poklapanje jednog dijela, moraju se i iznosi poklapati. Ako se iznosi ne poklapaju, program nastavi dalje tražiti
  3. Povezivanje samo identičnih iznosa. Povezuju se podaci, ali samo ako su identični iznosi (naravno, konto i partner moraju odgovarati). U ovom slučaju nije bitno što piše u pozivu na broj.
  4. Zatvaranje uplate kronološki će automatski rasporediti uplatu po dokumentima u saldakontiju, od najstarijih prema najmlađima. Ovdje nisu bitni identični iznosi, niti pozivi na broj
  5. Ručno zatvaranje će Vam otvoriti klasični prozor sa ručnim odabirom podataka sa saldakonti kartice koji želite zatvoriti

  • No labels