U programu postoji novi sustav za praćenje narudžbi i isporuke roba, povezan sa prikazom dolazaka artikala u detaljima artikala i kalendaru dolazaka
Za aktivaciju ove funkcionalnosti potrebno je podesiti četri nivo dokumenata i parametre za prikaz izvještaja.
Dokumenti se podešavaju za praćenje podataka narudžbi u sljedećim nivoima

  • Narudžba - plan naručivanja
  • Potvrda narudžbe - količine potvrđene od dobavljač
  • Predisporuka - dokument koji se radi prije zaprimanja na skladište (nije obavezno)
  • Isporuka robe - dokument kojim se količine zaprimaju na skladište

Da bi se mogao kvalitetno pratiti vrijeme isporuke i prikazivati kalendar, potrebno je na dokumentima vezanim za naručivanje podesiti i unos "očekivanog vremena isporuke"

Dokumenti koji su podešeni, imaju unos podatka o očekivanoj isporuci, te u sadržaju imaju polje koje ih povezuju sa izvornom narudžbom.

Prilikom unosa prvog stupnja dokumenata (narudžba dobavljaču) podatak o broju narudžbe u sadržaju dokumenta može treba biti prazan osim u slučaju kada radite storno nekog dijela druge narudžbe. Tada taj podatak treba biti izvorni broj narudžbe.

Obzirom da morate unositi u sadržaj dokumenta poveznicu na narudžbi, možete na osnovi jedne narudžbe raditi neograničen broj drugih dokumenata (potvrda narudžbe, isporuka...), te isto tako možete na jednom dokumentu isporuke upisivati više narudžbi.

Na svim dokumentima i u pregledu artikala (šifrarnik artikala i materijalna kartica), postoji pregled artikala u dolasku. Kada neki artikal dolazi više puta, postoji mali kalendar na koji kada kliknete dobijete prozor na kojem su prikazani svi dolasci sa datumima.

U slučaju da postoji samo jedna isporuka u dolasku, tada će se tu vidjeti broj dana do isporuke.

Da bi opcija pravilno radila, potrebno je u parametrima isključiti podešavanje za "stari" sustav praćenja dolazaka.

Za sve narudžbe postoji kalendar plana isporuke. Ovdje ulaze prva dva nivoa dokumenata (plan narudžbe i potvrda narudžbe),

Ukoliko za narudžbu postoji potvrda, tada se podaci uzimaju sa tog dokumenta, u suprotnom se prikazuje plan narudžbe.

Na kraju, za planiranje i prikaz podataka o narudžbama postoje i dva dodatna izvještja

  • Izvještaj "naručeno-isporučeno"
  • Pregled robe u dolasku

Izvještaj "naručeno-isporučeno" možete koristiti sa par načina grupiranja i osnovnim filterima za odabir koji artikli će ući u pregled

Pregled robe u dolasku prikazuje prema predviđenom datumu dolaska podatke iz narudžbi i potvrda, sa podacima razdvojenim po mjesecima


  • No labels